Breaking News
Home / Delphi دلفی

Delphi دلفی

پروژه دانشجویی پارکینگ در sql با delphi

پروژه پروژه دانشجویی پارکینگ در sql با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی پارکینگ …

Read More »

پروژه دانشجویی شرکت برنامه نویسی با delphi

پروژه پروژه دانشجویی شرکت برنامه نویسی با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی شرکت …

Read More »

پروژه دانشجویی افتتاح حساب در بانک با delphi

پروژه پروژه دانشجویی افتتاح حساب در بانک با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی …

Read More »

پروژه دانشجویی مدیریت لیگ فوتبال جام خلیج فارس با delphi

پروژه پروژه دانشجویی مدیریت لیگ فوتبال جام خلیج فارس با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه …

Read More »

پروژه دانشجویی تاکسی تلفنی با delphi

پروژه پروژه دانشجویی تاکسی تلفنی با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی تاکسی تلفنی …

Read More »