Breaking News
Home / Delphi دلفی (page 2)

Delphi دلفی

پروژه دانشجویی راه آهن حالت پیشرفته با delphi

پروژه پروژه دانشجویی راه آهن حالت پیشرفته با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی …

Read More »

پروژه دانشجویی زمانبندی دروس ترم با delphi

پروژه پروژه دانشجویی زمانبندی دروس ترم با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی زمانبندی …

Read More »

پروژه دانشجویی شرکت نرم افزاری با delphi

پروژه پروژه دانشجویی شرکت نرم افزاری با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی شرکت …

Read More »

پروژه دانشجویی انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشگاه با بخش کارآموزی با delphi

پروژه پروژه دانشجویی انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشگاه با بخش کارآموزی با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات …

Read More »

پروژه دانشجویی عوارض شهرداری املاک با delphi

پروژه پروژه دانشجویی عوارض شهرداری املاک با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی عوارض …

Read More »

پروژه دانشجویی بیمه با delphi

پروژه پروژه دانشجویی بیمه با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی بیمه با delphi …

Read More »

پروژه دانشجویی هتل گردانی با delphi

پروژه پروژه دانشجویی هتل گردانی با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی هتل گردانی …

Read More »

پروژه دانشجویی ارسال فایل در شبکه با delphi

در این برنامه با استفاده از تکنیکی ساده فایل را در شبکه به کامپیوتر دیگر انتقال می دهیم و به برای ارسال فایل کافیست آن را انتخاب کرده و ارسال را بزنید، نکته مهم این برنامه این است که هر دو کامپیوتر باید این برنامه را اجرا کنند تا ارسال …

Read More »