Breaking News
Home / Delphi دلفی (page 20)

Delphi دلفی

پروژه دانشجویی ارسال متن در شبکه با delphi

در این برنامه با استفاده از تکنیکی ساده متن را در شبکه به کامپیوتر دیگر انتقال می دهیم و به برای ارسال متن مورد نظر کافیست آن را تایپ کرده و ارسال را بزنید، نکته مهم این برنامه این است که هر دو کامپیوتر باید این برنامه را اجرا کنند …

Read More »

پروژه دانشجویی مدیریت کمدهای دانشگاه با delphi

پروژه پروژه دانشجویی مدیریت کمدهای دانشگاه با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی مدیریت …

Read More »

پروژه دانشجویی سوپر پروتئینی با delphi

پروژه پروژه دانشجویی سوپر پروتئینی با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی سوپر پروتئینی …

Read More »

پروژه دانشجویی انبار داری و فروش با delphi

پروژه پروژه دانشجویی انبار داری و فروش با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی …

Read More »

پروژه دانشجویی دبیر خانه با حقوق و دستمزد کارکنان با delphi

پروژه پروژه دانشجویی دبیر خانه با حقوق و دستمزد کارکنان با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد …

Read More »

پروژه دانشجویی کودکستان با delphi

پروژه پروژه دانشجویی کودکستان با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی کودکستان با delphi …

Read More »

پروژه دانشجویی برنامه ریزی با delphi

پروژه پروژه دانشجویی برنامه ریزی با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی برنامه ریزی …

Read More »

پروژه دانشجویی آژانس تاکسی تلفنی با delphi

پروژه پروژه دانشجویی آژانس تاکسی تلفنی با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی آژانس …

Read More »

پروژه دانشجویی فروش با delphi

پروژه پروژه دانشجویی فروش با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی فروش با delphi …

Read More »