Breaking News
Home / Delphi دلفی (page 28)

Delphi دلفی

پروژه دانشجویی داروخانه با delphi

پروژه پروژه دانشجویی داروخانه با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی داروخانه با delphi …

Read More »

پروژه دانشجویی درمانگاه با delphi

پروژه پروژه دانشجویی درمانگاه با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی درمانگاه با delphi …

Read More »

پروژه دانشجویی کلوپ با delphi

پروژه پروژه دانشجویی کلوپ با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی کلوپ با delphi …

Read More »

پروژه دانشجویی نوبت دهی به بیماران با delphi

پروژه پروژه دانشجویی نوبت دهی به بیماران با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی …

Read More »

پروژه دانشجویی فروش آهن آلات با delphi

پروژه پروژه دانشجویی فروش آهن آلات با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی فروش …

Read More »

پروژه دانشجویی آزمایشگاه خون با delphi

پروژه پروژه دانشجویی آزمایشگاه خون با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی آزمایشگاه خون …

Read More »