Breaking News
Home / Delphi دلفی (page 29)

Delphi دلفی

پروژه دانشجویی آهن فروشی در sql با delphi

پروژه پروژه دانشجویی آهن فروشی در sql با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی …

Read More »

پروژه دانشجویی حسابداری خانه با delphi

پروژه پروژه دانشجویی حسابداری خانه با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی حسابداری خانه …

Read More »

پروژه دانشجویی انبارگردانی مدل متوسط با delphi

پروژه پروژه دانشجویی انبارگردانی مدل متوسط با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی انبارگردانی …

Read More »

پروژه دانشجویی ذخیره لیست اطلاعات دانشگاه ها و مراکز پژوهشی با delphi

پروژه پروژه دانشجویی ذخیره لیست اطلاعات دانشگاه ها و مراکز پژوهشی با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس …

Read More »

پروژه دانشجویی فروشگاه میز و تجهیزات اداری با delphi

پروژه پروژه دانشجویی فروشگاه میز و تجهیزات اداری با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه …

Read More »