Breaking News
Home / Delphi دلفی (page 30)

Delphi دلفی

پروژه دانشجویی فروشگاه کالا با delphi

پروژه پروژه دانشجویی فروشگاه کالا با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی فروشگاه کالا …

Read More »

پروژه دانشجویی اتوماسیون دبیرخانه با delphi

پروژه پروژه دانشجویی اتوماسیون دبیرخانه با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی اتوماسیون دبیرخانه …

Read More »

پروژه دانشجویی فروش وسایل ساندویچی با delphi

پروژه پروژه دانشجویی فروش وسایل ساندویچی با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی فروش …

Read More »