Breaking News
Home / Delphi دلفی (page 5)

Delphi دلفی

پروژه دانشجویی کتاب فروشی با delphi

پروژه پروژه دانشجویی کتاب فروشی با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی کتاب فروشی …

Read More »

پروژه دانشجویی فروشگاه لباس بچگانه با delphi

پروژه پروژه دانشجویی فروشگاه لباس بچگانه با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی فروشگاه …

Read More »

پروژه دانشجویی فروشگاه کیف زنانه با delphi

پروژه پروژه دانشجویی فروشگاه کیف زنانه با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی فروشگاه …

Read More »

پروژه دانشجویی فروش کتاب با delphi

پروژه پروژه دانشجویی فروش کتاب با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی فروش کتاب …

Read More »

پروژه دانشجویی باشگاه فوتبال با delphi

پروژه پروژه دانشجویی باشگاه فوتبال با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی باشگاه فوتبال …

Read More »

پروژه دانشجویی حمل اثاثیه منزل با delphi

پروژه پروژه دانشجویی حمل اثاثیه منزل با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی حمل …

Read More »