Breaking News
Home / Delphi دلفی (page 50)

Delphi دلفی

پروژه دانشجویی مهمان پذیر با delphi

پروژه پروژه دانشجویی مهمان پذیر با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی مهمان پذیر …

Read More »

پروژه دانشجویی فروشگاه تجهیزات خانگی با delphi

پروژه پروژه دانشجویی فروشگاه تجهیزات خانگی با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی فروشگاه …

Read More »

پروژه دانشجویی نرم افزار مغازه با delphi

پروژه پروژه دانشجویی نرم افزار مغازه با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی نرم …

Read More »

پروژه دانشجویی عطاری با delphi

پروژه پروژه دانشجویی عطاری با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی عطاری با delphi …

Read More »