Breaking News
Home / Delphi دلفی (page 61)

Delphi دلفی

پروژه دانشجویی فروشگاه لوازم کامپیوتری با delphi

پروژه پروژه دانشجویی فروشگاه لوازم کامپیوتری با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی فروشگاه …

Read More »

پروژه دانشجویی حقوق و دستمزد کارگران با delphi

پروژه پروژه دانشجویی حقوق و دستمزد کارگران با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی …

Read More »

پروژه دانشجویی دبیرخانه مکانیزه با delphi

پروژه پروژه دانشجویی دبیرخانه مکانیزه با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی دبیرخانه مکانیزه …

Read More »

پروژه دانشجویی آهن فروشی با delphi

پروژه پروژه دانشجویی آهن فروشی با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی آهن فروشی …

Read More »

پروژه دانشجویی باشگاه پرورش اندام با delphi

پروژه پروژه دانشجویی باشگاه پرورش اندام با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی باشگاه …

Read More »

پروژه دانشجویی باشگاه با اکسس با delphi

پروژه پروژه دانشجویی باشگاه با اکسس با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی باشگاه …

Read More »

پروژه دانشجویی باشگاه مدل پیشرفته با delphi

پروژه پروژه دانشجویی باشگاه مدل پیشرفته با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی باشگاه …

Read More »