Breaking News
Home / Delphi دلفی (page 62)

Delphi دلفی

پروژه دانشجویی آجیل فروشی با delphi

پروژه پروژه دانشجویی آجیل فروشی با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی آجیل فروشی …

Read More »

پروژه دانشجویی انبار داری با delphi

پروژه پروژه دانشجویی انبار داری با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی انبار داری …

Read More »

پروژه دانشجویی فروشگاه labtop با delphi

پروژه پروژه دانشجویی فروشگاه labtop با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی فروشگاه labtop …

Read More »

پروژه دانشجویی بیمه عمر با delphi

پروژه پروژه دانشجویی بیمه عمر با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی بیمه عمر …

Read More »

پروژه دانشجویی انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشگاه با delphi

پروژه پروژه دانشجویی انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشگاه با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد …

Read More »