Breaking News
Home / Delphi دلفی (page 64)

Delphi دلفی

پروژه دانشجویی کتابخانه با delphi

پروژه پروژه دانشجویی کتابخانه با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی کتابخانه با delphi …

Read More »

پروژه دانشجویی وام دانشجویی با delphi

پروژه پروژه دانشجویی وام دانشجویی با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی وام دانشجویی …

Read More »

پروژه دانشجویی بیمارستان در اس کیو ال با delphi

پروژه پروژه دانشجویی بیمارستان در اس کیو ال با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه …

Read More »

پروژه دانشجویی آزمایشگاه با delphi

پروژه پروژه دانشجویی آزمایشگاه با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی آزمایشگاه با delphi …

Read More »

پروژه دانشجویی کتابخانه با delphi

پروژه پروژه دانشجویی کتابخانه با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی کتابخانه با delphi …

Read More »

پروژه دانشجویی مهمانپذیر با delphi

پروژه پروژه دانشجویی مهمانپذیر با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی مهمانپذیر با delphi …

Read More »