Breaking News
Home / نمودار ER

نمودار ER

پروژه دانشجویی فروشگاه لوازم پزشکی با ER

پروژه پروژه دانشجویی فروشگاه لوازم پزشکی با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های پروژه دانشجویی فروشگاه لوازم پزشکی با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در …

Read More »

پروژه دانشجویی استخر شنا با ER

پروژه پروژه دانشجویی استخر شنا با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های پروژه دانشجویی استخر شنا با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید …

Read More »

پروژه دانشجویی سیستم مدیریت شماره تلفن با ER

پروژه پروژه دانشجویی سیستم مدیریت شماره تلفن با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های پروژه دانشجویی سیستم مدیریت شماره تلفن با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است …

Read More »

پروژه دانشجویی مالیات و دارایی با ER

پروژه پروژه دانشجویی مالیات و دارایی با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های پروژه دانشجویی مالیات و دارایی با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در …

Read More »

پروژه دانشجویی حقوق و دستمزد با ER

پروژه پروژه دانشجویی حقوق و دستمزد با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های پروژه دانشجویی حقوق و دستمزد با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در …

Read More »

پروژه دانشجویی اتوماسیون دبیرخانه با ER

پروژه پروژه دانشجویی اتوماسیون دبیرخانه با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های پروژه دانشجویی اتوماسیون دبیرخانه با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید …

Read More »

پروژه دانشجویی لوازم پزشکی با ER

پروژه پروژه دانشجویی لوازم پزشکی با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های پروژه دانشجویی لوازم پزشکی با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید …

Read More »

پروژه دانشجویی پایگاه داده تور با ER

پروژه پروژه دانشجویی پایگاه داده تور با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های پروژه دانشجویی پایگاه داده تور با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در …

Read More »

پروژه دانشجویی فروشگاه کالا با ER

پروژه پروژه دانشجویی فروشگاه کالا با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های پروژه دانشجویی فروشگاه کالا با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید …

Read More »

پروژه دانشجویی آژانس کاریابی با ER

پروژه پروژه دانشجویی آژانس کاریابی با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های پروژه دانشجویی آژانس کاریابی با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید …

Read More »