Breaking News
Home / نمودار ER (page 10)

نمودار ER

پروژه دانشجویی مطب در اکسس با ER

پروژه پروژه دانشجویی مطب در اکسس با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های پروژه دانشجویی مطب در اکسس با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در …

Read More »

پروژه دانشجویی آلبوم عکس با ER

پروژه پروژه دانشجویی آلبوم عکس با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های پروژه دانشجویی آلبوم عکس با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید …

Read More »

پروژه دانشجویی لباس فروشی با ER

پروژه پروژه دانشجویی لباس فروشی با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های پروژه دانشجویی لباس فروشی با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید …

Read More »

پروژه دانشجویی فروش گوشت با ER

پروژه پروژه دانشجویی فروش گوشت با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های پروژه دانشجویی فروش گوشت با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید …

Read More »

پروژه دانشجویی ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان با ER

پروژه پروژه دانشجویی ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های پروژه دانشجویی ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان با ER تا سطح 3NF …

Read More »

پروژه دانشجویی شرکت نرم افزاری با ER

پروژه پروژه دانشجویی شرکت نرم افزاری با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های پروژه دانشجویی شرکت نرم افزاری با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در …

Read More »

پروژه دانشجویی انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشگاه با بخش کارآموزی با ER

پروژه پروژه دانشجویی انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشگاه با بخش کارآموزی با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های پروژه دانشجویی انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشگاه …

Read More »

پروژه دانشجویی پایگاه داده دفتر هواپیمایی با ER

پروژه پروژه دانشجویی پایگاه داده دفتر هواپیمایی با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های پروژه دانشجویی پایگاه داده دفتر هواپیمایی با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است …

Read More »

پروژه دانشجویی فروش تره بار با ER

پروژه پروژه دانشجویی فروش تره بار با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های پروژه دانشجویی فروش تره بار با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در …

Read More »

پروژه دانشجویی مدیر گروه دانشگاه با ER

پروژه پروژه دانشجویی مدیر گروه دانشگاه با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های پروژه دانشجویی مدیر گروه دانشگاه با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در …

Read More »