Breaking News
Home / نمودار ER (page 3)

نمودار ER

پروژه دانشجویی گارگاه با ER

پروژه پروژه دانشجویی گارگاه با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های پروژه دانشجویی گارگاه با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی …

Read More »

پروژه دانشجویی قرض الحسنه با ER

پروژه پروژه دانشجویی قرض الحسنه با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های پروژه دانشجویی قرض الحسنه با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید …

Read More »

پروژه دانشجویی پارکینگ با ER

پروژه پروژه دانشجویی پارکینگ با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های پروژه دانشجویی پارکینگ با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی …

Read More »

پروژه دانشجویی فروشگاه لباس در sql با ER

پروژه پروژه دانشجویی فروشگاه لباس در sql با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های پروژه دانشجویی فروشگاه لباس در sql با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است …

Read More »

پروژه دانشجویی تهیه مسکن با ER

پروژه پروژه دانشجویی تهیه مسکن با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های پروژه دانشجویی تهیه مسکن با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید …

Read More »

پروژه دانشجویی فروش کیف با ER

پروژه پروژه دانشجویی فروش کیف با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های پروژه دانشجویی فروش کیف با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید …

Read More »

پروژه دانشجویی پایگاه داده سازمان هواشناسی با ER

پروژه پروژه دانشجویی پایگاه داده سازمان هواشناسی با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های پروژه دانشجویی پایگاه داده سازمان هواشناسی با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است …

Read More »

پروژه دانشجویی کلوپ با ER

پروژه پروژه دانشجویی کلوپ با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های پروژه دانشجویی کلوپ با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی …

Read More »

پروژه دانشجویی فروش میز و تجهیزات اداری با ER

پروژه پروژه دانشجویی فروش میز و تجهیزات اداری با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های پروژه دانشجویی فروش میز و تجهیزات اداری با ER تا سطح 3NF نرمال سازی …

Read More »

پروژه دانشجویی آموزش دانشگاه با ER

پروژه پروژه دانشجویی آموزش دانشگاه با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های پروژه دانشجویی آموزش دانشگاه با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید …

Read More »