Breaking News
Home / نمودار ER (page 35)

نمودار ER

پروژه دانشجویی باشگاه در اس کیو ال با ER

پروژه پروژه دانشجویی باشگاه در اس کیو ال با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های پروژه دانشجویی باشگاه در اس کیو ال با ER تا سطح 3NF نرمال سازی …

Read More »

پروژه دانشجویی دبیرخانه مکانیزه با ER

پروژه پروژه دانشجویی دبیرخانه مکانیزه با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های پروژه دانشجویی دبیرخانه مکانیزه با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید …

Read More »

پروژه دانشجویی بخش مالی بیمه با ER

پروژه پروژه دانشجویی بخش مالی بیمه با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های پروژه دانشجویی بخش مالی بیمه با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در …

Read More »

پروژه دانشجویی هیئت علمی دانشگاه با ER

پروژه پروژه دانشجویی هیئت علمی دانشگاه با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های پروژه دانشجویی هیئت علمی دانشگاه با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در …

Read More »

پروژه دانشجویی نرم افزار حضور و غیاب با ER

پروژه پروژه دانشجویی نرم افزار حضور و غیاب با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های پروژه دانشجویی نرم افزار حضور و غیاب با ER تا سطح 3NF نرمال سازی …

Read More »

پروژه دانشجویی مرکز بازرسی با ER

پروژه پروژه دانشجویی مرکز بازرسی با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های پروژه دانشجویی مرکز بازرسی با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید …

Read More »