Breaking News
Home / نمودار ER (page 4)

نمودار ER

پروژه دانشجویی کارآموزی دانشجویان با ER

پروژه پروژه دانشجویی کارآموزی دانشجویان با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های پروژه دانشجویی کارآموزی دانشجویان با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید …

Read More »

پروژه دانشجویی مهد کودک با ER

پروژه پروژه دانشجویی مهد کودک با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های پروژه دانشجویی مهد کودک با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید …

Read More »

پروژه دانشجویی ترمینال با ER

پروژه پروژه دانشجویی ترمینال با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های پروژه دانشجویی ترمینال با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی …

Read More »

پروژه دانشجویی حقوق و دستمزد با ER

پروژه پروژه دانشجویی حقوق و دستمزد با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های پروژه دانشجویی حقوق و دستمزد با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در …

Read More »

پروژه دانشجویی باشگاه ورزشی با ER

پروژه پروژه دانشجویی باشگاه ورزشی با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های پروژه دانشجویی باشگاه ورزشی با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید …

Read More »

پروژه دانشجویی درمانگاه با ER

پروژه پروژه دانشجویی درمانگاه با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های پروژه دانشجویی درمانگاه با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی …

Read More »

پروژه دانشجویی حقوق و دستمزد با ER

پروژه پروژه دانشجویی حقوق و دستمزد با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های پروژه دانشجویی حقوق و دستمزد با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در …

Read More »

پروژه دانشجویی فروش وسایل آرایشی با ER

پروژه پروژه دانشجویی فروش وسایل آرایشی با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های پروژه دانشجویی فروش وسایل آرایشی با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در …

Read More »

پروژه دانشجویی ثبت نام دانشجویان با ER

پروژه پروژه دانشجویی ثبت نام دانشجویان با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های پروژه دانشجویی ثبت نام دانشجویان با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در …

Read More »

پروژه دانشجویی برنامه هفتگی با ER

پروژه پروژه دانشجویی برنامه هفتگی با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های پروژه دانشجویی برنامه هفتگی با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید …

Read More »