Breaking News
Home / نمودار ER (page 5)

نمودار ER

پروژه دانشجویی فروشگاه وسایل خانگی با ER

پروژه پروژه دانشجویی فروشگاه وسایل خانگی با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های پروژه دانشجویی فروشگاه وسایل خانگی با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در …

Read More »

پروژه دانشجویی نرم افزار مالیات شرکت ها در اداره دارایی با ER

پروژه پروژه دانشجویی نرم افزار مالیات شرکت ها در اداره دارایی با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های پروژه دانشجویی نرم افزار مالیات شرکت ها در اداره دارایی با …

Read More »

پروژه دانشجویی لوازم التحریر با ER

پروژه پروژه دانشجویی لوازم التحریر با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های پروژه دانشجویی لوازم التحریر با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید …

Read More »

پروژه دانشجویی صوتی و تصویری با ER

پروژه پروژه دانشجویی صوتی و تصویری با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های پروژه دانشجویی صوتی و تصویری با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در …

Read More »

پروژه دانشجویی آموزش دانشگاه با ER

پروژه پروژه دانشجویی آموزش دانشگاه با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های پروژه دانشجویی آموزش دانشگاه با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید …

Read More »

پروژه دانشجویی انبار داری با ER

پروژه پروژه دانشجویی انبار داری با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های پروژه دانشجویی انبار داری با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید …

Read More »

پروژه دانشجویی فروش لوازم خانگی با ER

پروژه پروژه دانشجویی فروش لوازم خانگی با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های پروژه دانشجویی فروش لوازم خانگی با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در …

Read More »

پروژه دانشجویی فروش بدلیجات دست ساز با ER

پروژه پروژه دانشجویی فروش بدلیجات دست ساز با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های پروژه دانشجویی فروش بدلیجات دست ساز با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است …

Read More »

پروژه دانشجویی سوپر مارکت با sql با ER

پروژه پروژه دانشجویی سوپر مارکت با sql با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های پروژه دانشجویی سوپر مارکت با sql با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است …

Read More »

پروژه دانشجویی سوپر مارکت با ER

پروژه پروژه دانشجویی سوپر مارکت با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های پروژه دانشجویی سوپر مارکت با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید …

Read More »