Breaking News
Home / پاور دیزاینر ( Power Designer ) (page 10)

پاور دیزاینر ( Power Designer )

پروژه دانشجویی فروش تجهیزات الکترونیکی با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی پروژه دانشجویی فروش تجهیزات الکترونیکی با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده پروژه دانشجویی فروش تجهیزات الکترونیکی با Power Designer تا سطح 3NF نرمال …

Read More »

پروژه دانشجویی پارکینگ در sql با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی پروژه دانشجویی پارکینگ در sql با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده پروژه دانشجویی پارکینگ در sql با Power Designer تا سطح 3NF نرمال …

Read More »

پروژه دانشجویی فروشگاه وسایل آرایشی با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی پروژه دانشجویی فروشگاه وسایل آرایشی با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده پروژه دانشجویی فروشگاه وسایل آرایشی با Power Designer تا سطح 3NF نرمال …

Read More »

پروژه دانشجویی فروشگاه مبل با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی پروژه دانشجویی فروشگاه مبل با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده پروژه دانشجویی فروشگاه مبل با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده …

Read More »

پروژه دانشجویی آژانس مسافرتی با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی پروژه دانشجویی آژانس مسافرتی با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده پروژه دانشجویی آژانس مسافرتی با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده …

Read More »

پروژه دانشجویی حقوق و دستمزد اساتید با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی پروژه دانشجویی حقوق و دستمزد اساتید با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده پروژه دانشجویی حقوق و دستمزد اساتید با Power Designer تا سطح …

Read More »

پروژه دانشجویی داروخانه با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی پروژه دانشجویی داروخانه با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده پروژه دانشجویی داروخانه با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و …

Read More »

پروژه دانشجویی فروشگاه با اس کیو ال با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی پروژه دانشجویی فروشگاه با اس کیو ال با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده پروژه دانشجویی فروشگاه با اس کیو ال با Power Designer …

Read More »

پروژه دانشجویی مالیات و دارایی با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی پروژه دانشجویی مالیات و دارایی با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده پروژه دانشجویی مالیات و دارایی با Power Designer تا سطح 3NF نرمال …

Read More »

پروژه دانشجویی خوشکبار با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی پروژه دانشجویی خوشکبار با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده پروژه دانشجویی خوشکبار با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و …

Read More »