Breaking News
Home / پاور دیزاینر ( Power Designer ) (page 20)

پاور دیزاینر ( Power Designer )

پروژه دانشجویی مدیر گروه دانشگاه با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی پروژه دانشجویی مدیر گروه دانشگاه با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده پروژه دانشجویی مدیر گروه دانشگاه با Power Designer تا سطح 3NF نرمال …

Read More »

پروژه دانشجویی فروش در sql با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی پروژه دانشجویی فروش در sql با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده پروژه دانشجویی فروش در sql با Power Designer تا سطح 3NF نرمال …

Read More »

پروژه دانشجویی انبار داری در sql server با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی پروژه دانشجویی انبار داری در sql server با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده پروژه دانشجویی انبار داری در sql server با Power Designer …

Read More »

پروژه دانشجویی سیستم حضور و غیاب با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی پروژه دانشجویی سیستم حضور و غیاب با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده پروژه دانشجویی سیستم حضور و غیاب با Power Designer تا سطح …

Read More »

پروژه دانشجویی فروشگاه کتاب با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی پروژه دانشجویی فروشگاه کتاب با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده پروژه دانشجویی فروشگاه کتاب با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده …

Read More »

پروژه دانشجویی حسابهای کوتاه مدت با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی پروژه دانشجویی حسابهای کوتاه مدت با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده پروژه دانشجویی حسابهای کوتاه مدت با Power Designer تا سطح 3NF نرمال …

Read More »

پروژه دانشجویی حضور و غیاب پرسنل با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی پروژه دانشجویی حضور و غیاب پرسنل با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده پروژه دانشجویی حضور و غیاب پرسنل با Power Designer تا سطح …

Read More »

پروژه دانشجویی فروشگاه با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی پروژه دانشجویی فروشگاه با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده پروژه دانشجویی فروشگاه با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و …

Read More »

پروژه دانشجویی قصابی با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی پروژه دانشجویی قصابی با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده پروژه دانشجویی قصابی با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و …

Read More »

پروژه دانشجویی فروشگاه کیف زنانه با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی پروژه دانشجویی فروشگاه کیف زنانه با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده پروژه دانشجویی فروشگاه کیف زنانه با Power Designer تا سطح 3NF نرمال …

Read More »