Breaking News
Home / پاور دیزاینر ( Power Designer ) (page 32)

پاور دیزاینر ( Power Designer )

پروژه دانشجویی بیمه عمر با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی پروژه دانشجویی بیمه عمر با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده پروژه دانشجویی بیمه عمر با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده …

Read More »

پروژه دانشجویی دانشگاه در sql با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی پروژه دانشجویی دانشگاه در sql با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده پروژه دانشجویی دانشگاه در sql با Power Designer تا سطح 3NF نرمال …

Read More »

پروژه دانشجویی فروش کیف و کفش با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی پروژه دانشجویی فروش کیف و کفش با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده پروژه دانشجویی فروش کیف و کفش با Power Designer تا سطح …

Read More »

پروژه دانشجویی فروش گیاهان دارویی با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی پروژه دانشجویی فروش گیاهان دارویی با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده پروژه دانشجویی فروش گیاهان دارویی با Power Designer تا سطح 3NF نرمال …

Read More »

پروژه دانشجویی آجیلی با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی پروژه دانشجویی آجیلی با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده پروژه دانشجویی آجیلی با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و …

Read More »