Breaking News
Home / پایگاه داده SQL

پایگاه داده SQL

پروژه دانشجویی فروشگاه لوازم کامپیوتری با SQLServer

… دانلود … پروژه پروژه دانشجویی فروشگاه لوازم کامپیوتری با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی فروشگاه لوازم کامپیوتری با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است …

Read More »

پروژه دانشجویی کاریابی با SQLServer

… دانلود … پروژه پروژه دانشجویی کاریابی با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی کاریابی با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید …

Read More »

پروژه دانشجویی سازمان هواشناسی با SQLServer

… دانلود … پروژه پروژه دانشجویی سازمان هواشناسی با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی سازمان هواشناسی با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در …

Read More »

پروژه دانشجویی پایگاه داده دفتر هواپیمایی با SQLServer

… دانلود … پروژه پروژه دانشجویی پایگاه داده دفتر هواپیمایی با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی پایگاه داده دفتر هواپیمایی با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی …

Read More »

پروژه دانشجویی حقوق و دستمزد در sql با SQLServer

… دانلود … پروژه پروژه دانشجویی حقوق و دستمزد در sql با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی حقوق و دستمزد در sql با SQLServer تا سطح 3NF …

Read More »

پروژه دانشجویی پایگاه داده حقوق و دستمزد با SQLServer

… دانلود … پروژه پروژه دانشجویی پایگاه داده حقوق و دستمزد با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی پایگاه داده حقوق و دستمزد با SQLServer تا سطح 3NF …

Read More »

پروژه دانشجویی فروشگاه فرش با SQLServer

… دانلود … پروژه پروژه دانشجویی فروشگاه فرش با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی فروشگاه فرش با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در …

Read More »

پروژه دانشجویی پرسنل استانداری با SQLServer

… دانلود … پروژه پروژه دانشجویی پرسنل استانداری با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی پرسنل استانداری با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در …

Read More »

پروژه دانشجویی فروش با SQLServer

… دانلود … پروژه پروژه دانشجویی فروش با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی فروش با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید …

Read More »