Breaking News
Home / پایگاه داده SQL (page 10)

پایگاه داده SQL

پروژه دانشجویی فروشگاه با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی فروشگاه با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی فروشگاه با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و …

Read More »

پروژه دانشجویی مهمان پذیر با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی مهمان پذیر با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی مهمان پذیر با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های …

Read More »

پروژه دانشجویی لوازم پزشکی با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی لوازم پزشکی با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی لوازم پزشکی با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های …

Read More »

پروژه دانشجویی سوپر مارکت با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی سوپر مارکت با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی سوپر مارکت با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های …

Read More »

پروژه دانشجویی فروشگاه نوشت افزار با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی فروشگاه نوشت افزار با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی فروشگاه نوشت افزار با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها …

Read More »

پروژه دانشجویی نوشت افزار با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی نوشت افزار با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی نوشت افزار با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های …

Read More »

پروژه دانشجویی آموزش رانندگی با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی آموزش رانندگی با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی آموزش رانندگی با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های …

Read More »

پروژه دانشجویی آژانس مسافرتی با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی آژانس مسافرتی با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی آژانس مسافرتی با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های …

Read More »

پروژه دانشجویی پایگاه داده آژانس با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی پایگاه داده آژانس با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی پایگاه داده آژانس با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها …

Read More »

پروژه دانشجویی فروش نقره جات و زیورآلات و سرویس نقره زنانه با SQLServer

 پروژه پروژه دانشجویی فروش نقره جات و زیورآلات و سرویس نقره زنانه با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی فروش نقره جات و زیورآلات و سرویس نقره زنانه …

Read More »