Breaking News
Home / پایگاه داده SQL (page 2)

پایگاه داده SQL

پروژه دانشجویی ویدئو کلوپ مدل پیشرفته با SQLServer

 پروژه پروژه دانشجویی ویدئو کلوپ مدل پیشرفته با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی ویدئو کلوپ مدل پیشرفته با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و …

Read More »

پروژه دانشجویی فروشگاه موبایل با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی فروشگاه موبایل با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی فروشگاه موبایل با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های …

Read More »

پروژه دانشجویی فروش بدلیجات دست ساز با SQLServer

 پروژه پروژه دانشجویی فروش بدلیجات دست ساز با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی فروش بدلیجات دست ساز با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و …

Read More »

پروژه دانشجویی انبار با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی انبار با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی انبار با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و …

Read More »

پروژه دانشجویی نرم افزار مالیات شرکت ها در اداره دارایی با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی نرم افزار مالیات شرکت ها در اداره دارایی با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی نرم افزار مالیات شرکت ها در اداره دارایی با SQLServer …

Read More »

پروژه دانشجویی کارآموزی دانشجویان با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی کارآموزی دانشجویان با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی کارآموزی دانشجویان با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های …

Read More »

پروژه دانشجویی سیستم مدیریت پرسنل شهرداری با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی سیستم مدیریت پرسنل شهرداری با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی سیستم مدیریت پرسنل شهرداری با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و …

Read More »

پروژه دانشجویی آموزشگاه علمی با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی آموزشگاه علمی با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی آموزشگاه علمی با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های …

Read More »

پروژه دانشجویی حضور و غیاب پرسنل با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی حضور و غیاب پرسنل با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی حضور و غیاب پرسنل با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و …

Read More »