Breaking News
Home / پایگاه داده SQL (page 20)

پایگاه داده SQL

پروژه دانشجویی بایگانی دانشگاه با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی بایگانی دانشگاه با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی بایگانی دانشگاه با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های …

Read More »

پروژه دانشجویی دبیر خانه با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی دبیر خانه با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی دبیر خانه با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های …

Read More »

پروژه دانشجویی فروشگاه تابلو فرش با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی فروشگاه تابلو فرش با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی فروشگاه تابلو فرش با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها …

Read More »

پروژه دانشجویی فروش مواد غذایی با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی فروش مواد غذایی با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی فروش مواد غذایی با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها …

Read More »

پروژه دانشجویی ویدیو کلوپ با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی ویدیو کلوپ با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی ویدیو کلوپ با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های …

Read More »

پروژه دانشجویی انتخاب واحد با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی انتخاب واحد با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی انتخاب واحد با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های …

Read More »

پروژه دانشجویی برنامه ریزی با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی برنامه ریزی با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی برنامه ریزی با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های …

Read More »

پروژه دانشجویی پرورش اندام با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی پرورش اندام با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی پرورش اندام با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های …

Read More »

پروژه دانشجویی هیئت علمی دانشگاه با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی هیئت علمی دانشگاه با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی هیئت علمی دانشگاه با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها …

Read More »