Breaking News
Home / پایگاه داده SQL (page 3)

پایگاه داده SQL

پروژه دانشجویی فروشگاه لوازم پزشکی با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی فروشگاه لوازم پزشکی با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی فروشگاه لوازم پزشکی با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها …

Read More »

پروژه دانشجویی انبارداری با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی انبارداری با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی انبارداری با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و …

Read More »

پروژه دانشجویی پایگاه داده تهیه مسکن با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی پایگاه داده تهیه مسکن با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی پایگاه داده تهیه مسکن با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و …

Read More »

پروژه دانشجویی شرکت تولید نرم افزاری با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی شرکت تولید نرم افزاری با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی شرکت تولید نرم افزاری با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و …

Read More »

پروژه دانشجویی ثبت اطلاعات پروژه ها و کارآموزی دانشجویان با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی ثبت اطلاعات پروژه ها و کارآموزی دانشجویان با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی ثبت اطلاعات پروژه ها و کارآموزی دانشجویان با SQLServer تا سطح …

Read More »

پروژه دانشجویی برنامه ریزی زمان بندی کارها با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی برنامه ریزی زمان بندی کارها با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی برنامه ریزی زمان بندی کارها با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده …

Read More »

پروژه دانشجویی باشگاه با اکسس با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی باشگاه با اکسس با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی باشگاه با اکسس با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها …

Read More »

پروژه دانشجویی کتاب فروشی با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی کتاب فروشی با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی کتاب فروشی با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های …

Read More »

پروژه دانشجویی پایگاه داده سیستم حقوق با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی پایگاه داده سیستم حقوق با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی پایگاه داده سیستم حقوق با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و …

Read More »

پروژه دانشجویی فروش وسایل آرایشی با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی فروش وسایل آرایشی با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی فروش وسایل آرایشی با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها …

Read More »