Breaking News
Home / پایگاه داده SQL (page 30)

پایگاه داده SQL

پروژه دانشجویی استخر با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی استخر با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی استخر با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و …

Read More »

پروژه دانشجویی زرگری با SQLServer

 پروژه پروژه دانشجویی زرگری با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی زرگری با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و …

Read More »

پروژه دانشجویی تور با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی تور با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی تور با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و …

Read More »

پروژه دانشجویی تور گردشگری با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی تور گردشگری با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی تور گردشگری با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های …

Read More »

پروژه دانشجویی باشگاه در اس کیو ال با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی باشگاه در اس کیو ال با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی باشگاه در اس کیو ال با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده …

Read More »

پروژه دانشجویی فروشگاه میز و صندلی اداری با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی فروشگاه میز و صندلی اداری با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی فروشگاه میز و صندلی اداری با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده …

Read More »

پروژه دانشجویی پایگاه داده تاکسی تلفنی با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی پایگاه داده تاکسی تلفنی با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی پایگاه داده تاکسی تلفنی با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و …

Read More »

پروژه دانشجویی فروش تلویزیون با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی فروش تلویزیون با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی فروش تلویزیون با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های …

Read More »

پروژه دانشجویی فروشگاه با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی فروشگاه با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی فروشگاه با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و …

Read More »

پروژه دانشجویی فروش کامپیوتر با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی فروش کامپیوتر با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی فروش کامپیوتر با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های …

Read More »