Breaking News
Home / پایگاه داده SQL (page 4)

پایگاه داده SQL

پروژه دانشجویی نمرات کار آموزی و پروژه های دانشجویان با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی نمرات کار آموزی و پروژه های دانشجویان با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی نمرات کار آموزی و پروژه های دانشجویان با SQLServer تا سطح …

Read More »

پروژه دانشجویی ویدئو کلوپ با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی ویدئو کلوپ با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی ویدئو کلوپ با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های …

Read More »

پروژه دانشجویی برنامه هفتگی با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی برنامه هفتگی با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی برنامه هفتگی با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های …

Read More »

پروژه دانشجویی مدیریت بیمارستان با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی مدیریت بیمارستان با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی مدیریت بیمارستان با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های …

Read More »

پروژه دانشجویی مدرسه غیر انتفاعی با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی مدرسه غیر انتفاعی با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی مدرسه غیر انتفاعی با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها …

Read More »

پروژه دانشجویی وام دانشجویی با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی وام دانشجویی با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی وام دانشجویی با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های …

Read More »

پروژه دانشجویی آموزشگاه با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی آموزشگاه با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی آموزشگاه با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و …

Read More »

پروژه دانشجویی پایگاه داده ویدئو کلوپ با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی پایگاه داده ویدئو کلوپ با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی پایگاه داده ویدئو کلوپ با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و …

Read More »

پروژه دانشجویی لباس فروشی با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی لباس فروشی با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی لباس فروشی با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های …

Read More »

پروژه دانشجویی باشگاه ورزشی با SQLServer

پروژه پروژه دانشجویی باشگاه ورزشی با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پروژه دانشجویی باشگاه ورزشی با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های …

Read More »