Breaking News
Home / Visual Basic ( ویژوال بیسیک ) (page 30)

Visual Basic ( ویژوال بیسیک )

پروژه دانشجویی فروشگاه labtop با VisualBasic

پروژه پروژه دانشجویی فروشگاه labtop با VisualBasic با استفاده از زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک ( VB ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی فروشگاه …

Read More »

پروژه دانشجویی لباس فروشی با VisualBasic

پروژه پروژه دانشجویی لباس فروشی با VisualBasic با استفاده از زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک ( VB ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی لباس …

Read More »

پروژه دانشجویی دفترچه تلفن با VisualBasic

پروژه پروژه دانشجویی دفترچه تلفن با VisualBasic با استفاده از زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک ( VB ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی دفترچه …

Read More »

پروژه دانشجویی آرایشگاه با VisualBasic

پروژه پروژه دانشجویی آرایشگاه با VisualBasic با استفاده از زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک ( VB ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی آرایشگاه با …

Read More »

پروژه دانشجویی دفتر مخابراتی با VisualBasic

پروژه پروژه دانشجویی دفتر مخابراتی با VisualBasic با استفاده از زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک ( VB ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه پروژه دانشجویی دفتر …

Read More »